לעגענדארער בעל מנגן און משמח אלוקים ואנשים ר’ מיכאל שניצלער ע”ה

“די גוט הארץ וואס האט אזויפיל אידן משמח געווען האט אויפגעהערט קלאפן” – כ”ג ניסן תשפ”ג

Joel Landau

I personally never really met him.
But I am a fan of his albums, I was always listening only to his tapes, recently I have started singing his songs at my Suades shabbos and yom tov and it gives me such a good and different seada.

Even I never spoke with him I felt that he will be missing, I thought that it’s just that he won’t be able to make more albums but in my feelings, I see that I am missing him much more than that.

Btw I was planning to ask him to sing a song for my business but now I don’t have with whom to replace it.