נעמט א טייל אונעם

הכנסת ספר תורה

לע”נ מו”ה ר’ מיכאל בן מו”ה הרב משולם זושא שניטצלער 
עליו השלום –  נפטר כ”ג ניסן תשפ”ג